Ogłoszenia

Do wiadomości obywateli państw obcych i Federacji Rosyjskiej przyjeżdżających do Rosji na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2020

W dniach 11 czerwca – 11 lipca 2021 roku odbędą się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2020, w których ramach zaplanowane są mecze w Sankt Petersburgu. Obywatelom państw obcych, którzy planują odwiedzić Federację Rosyjską jako kibice wspomnianego turnieju, należy wyrobić „Paszport Kibica” (FAN-ID) w celu bezwizowego wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz wstępu na stadion, na którym będą rozegrane mecze piłkarskie. Wniosek o wydanie „Paszportu kibica” składany jest na oficjalnej stronie internetowej www.fan-id.ru (istnieją wersje strony w języku rosyjskim, angielskim, niemieckim i francuskim). Dla wjazdu do Federacji Rosyjskiej obywatele państw obcych mogą skorzystać z elektronicznej formy „Paszportu kibica”.

FAN-ID umożliwia wielokrotny bezwizowy wjazd (za okazaniem dokumentów potwierdzających tożsamość) do Federacji Rosyjskiej w okresie od 29 maja 2021 r. do 2 lipca 2021 r. oraz wielokrotny wyjazd z Federacji Rosyjskiej w okresie od 29 maja 2021 r. do 12 lipca 2021 r.

Obywatelom państw obcych, którzy złożyli wniosek o wydanie FAN-ID do 1 października 2020 roku, należy uzyskać zaktualizowany „Paszport kibica”.

„Paszport kibica” na zalaminowanych formularzach można odebrać podczas przeprowadzania mistrzostw w centrach dystrybucji w Moskwie i Sankt Petersburgu (ich adresy są podane na oficjalnej stronie www.fan-id.ru w sekcji „Gdzie odebrać”).

Ambasada przypomina również, że obywatele państw obcych i bezpaństwowcy podczas wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej muszą okazać dokument medyczny (w języku rosyjskim lub angielskim) potwierdzający negatywny wynik testu laboratoryjnego na obecność COVID-19 metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), wykonany nie wcześniej niż trzy dni kalendarzowe przed przyjazdem do Federacji Rosyjskiej.

Jeśli okazanie dokumentu medycznego w języku rosyjskim lub angielskim nie jest możliwe, dopuszcza się przedstawienie go w języku urzędowym państwa rejestracji organizacji, która wydała taki dokument medyczny, wraz z tłumaczeniem na język rosyjski, którego prawdziwość jest poświadczona przez urzędnika konsularnego Federacji Rosyjskiej.

Przed przybyciem na terytorium Federacji Rosyjskiej obywatele państw obcych i bezpaństwowcy, a także obywatele Federacji Rosyjskiej muszą wypełnić formularz osoby przybywającej na terytorium Federacji Rosyjskiej (zalecany wzór jest zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Rospotrebnadzoru oraz w załączniku do niniejszego komunikatu) w celu zapewnienia kontroli sanitarnej i kwarantannowej na przejściach granicznych na Granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

W celu zapewnienia płynnego ruchu podczas kontroli sanitarnej i kwarantannowej na granicy obywatele Federacji Rosyjskiej powinni wypełnić powyższy formularz na Jednolitym Portalu Usług Państwowych i Municypalnych (dalej zwany Gosusługi) elektronicznie („Rejestracja przyjeżdżających do Federacji Rosyjskiej”) przed wyjazdem lub wylotem do Federacji Rosyjskiej (przy zakupie biletu, ale nie później niż przed odprawą na lotnisku).

Obywatele Federacji Rosyjskiej muszą po przyjeździe do Rosji poddać się dwóm testom PCR na koronawirus i przesłać wyniki na stronę Gosusługi (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Pierwszy test musi być wykonany w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty przyjazdu, drugi – w ciągu 5 dni, ale nie wcześniej niż 24 godziny po pierwszym. Do czasu uzyskania wyniku pierwszego testu należy poddać się samoizolacji w miejscu zamieszkania (pobytu).

Bardziej szczegółowe informacje na temat zapobiegania zakażeniu koronawirusem na terytorium Rosji dostępne są na stronie internetowej Ambasady w rozdziale „O sytuacji z rozprzestrzenieniem się koronawirusa” pod adresem: https://poland.mid.ru/pl_PL/web/polska_pl/o-sytuacji-z-rozprzestrzenieniem-sie-koronawirusa, a także na stronie internetowej Rospotrebnadzoru pod adresem: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566. Ponadto, na oficjalnej stronie internetowej UEFA EURO 2020 pod adresem: https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/event-guide/saint-petersburg/stadium/covid-19-guidance/ dostępne są informacje dotyczące zasad zwiedzania stadionu piłkarskiego w Sankt Petersburgu w celu bezpiecznego i komfortowego oglądania meczów.

 

Warszawa, 18 maja 2021 r.


Zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 274 z dnia 18 kwietnia 2020 r. (z późniejszymi zmianami) w celu uregulowania stanu prawnego cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej, zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się nowej infekcji koronawirusowej w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2020 r. włącznie ulegają przedłużeniu:

- terminy pobytu czasowego, zamieszkania czasowego lub stałego cudzoziemców i bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej, terminy, w których cudzoziemcy i bezpaństwowcy są zarejestrowani w miejscu pobytu lub zameldowani w miejscu zamieszkania w przypadku, jeżeli takie terminy upływają we wspomnianym okresie;

- terminy pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej uczestników Państwowego programu pomocy w dobrowolnym przesiedleniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków, mieszkających za granicą, członków ich rodzin, osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały w przypadku jeżeli wspomniane osoby nie mogą wjechać do Federacji Rosyjskiej przed upływem sześciomiesięcznego okresu pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej, niezbędnego dla podjęcia decyzji o unieważnieniu zaświadczenia uczestnika Państwowego programu pomocy w dobrowolnym przesiedleniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków, mieszkających za granicą (dalej – zaświadczenie uczestnika Państwowego programu), zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały;

- terminy dobrowolnego wyjazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej cudzoziemców i bezpaństwowców, w stosunku do których podjęto decyzję o wydaleniu administracyjnym z terytorium Federacji Rosyjskiej w formie kontrolowanego samodzielnego wyjazdu z Federacji Rosyjskiej, o zakazie wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej lub o niepożądanym charakterze pobytu (zamieszkania) na terytorium Federacji Rosyjskiej;

- terminów ważności następujących dokumentów, ważność których wygasa we wspomnianym okresie: wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, karta migracyjna z zaznaczonymi na niej terminami ważności, zaświadczenie uchodźcy, zaświadczenie o merytorycznym rozpatrzeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaświadczenie o przyznaniu azylu czasowego na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaświadczenie uczestnika Państwowego programu.

Ustanawia się, że do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie:

- wobec cudzoziemców i bezpaństwowców (z wyjątkiem cudzoziemców i bezpaństwowców zwalnianych z miejsc pozbawienia wolności lub tych, którzy złamali prawo w części dotyczącej granicy państwowej Federacji Rosyjskiej lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, w tym opowiadają się za zmianą siłą podstaw ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej lub udzielają pomocy w popełnianiu aktów terrorystycznych (ekstremistycznych) lub tych, którzy je popełniają, a także przez inne działania wspierających działalność terrorystyczną (ekstremistyczną)) nie podejmowane są decyzje o wydaleniu administracyjnym z terytorium Federacji Rosyjskiej w formie przymusowego wydalenia z terytorium Federacji Rosyjskiej, o deportacji lub przekazaniu obcemu państwu zgodnie z umową międzynarodową Federacji Rosyjskiej o readmisji, decyzje o skróceniu terminu pobytu czasowego w Federacji Rosyjskiej, o pozbawienie statusu uchodźcy, azylu czasowego, o unieważnieniu wcześniej wydanych wiz, zezwoleń na pracę, patentów, zezwoleń na pobyt czasowy i stały, zaświadczeń uczestnika Państwowego programu;

- cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy przybyli do Federacji Rosyjskiej zgodnie z procedurą, która nie wymaga posiadania wizy, mogą ubiegać się o wydanie (przedłużenie, ponowne wydanie) patentu bez uwzględnienia wymogów dotyczących ustalonego terminu złożenia dokumentów w celu jego uzyskania, podanego celu wizyty i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej;

- pracodawcy, zleceniodawcy prac (usług), którzy otrzymali zezwolenie na zatrudnianie i korzystanie z usług pracowników z krajów obcych zgodnie z ustaloną procedurą, pod warunkiem, że spełnione są ustanowione ograniczenia i inne środki skierowane na zapewnienie sanitarno-epidemiologicznego dobrostanu ludności, mają prawo ubiegać się o wydanie (przedłużenie) zezwolenia na pracę dla cudzoziemca lub bezpaństwowca, który przybył do Federacji Rosyjskiej zgodnie z procedurą wymagającą uzyskania wizy. Zezwolenie takie jest wydawane (przedłużane) bez uwzględniania wymogów dotyczących podanego celu wizyty cudzoziemca lub bezpaństwowca na każdy okres do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie;

- zezwolony jest wyjazd cudzoziemców z Federacji Rosyjskiej do państw, których są obywatelami (bez dokonania podróży tranzytowych przez terytorium innych państw obcych) na podstawie dokumentów potwierdzających ich tożsamość i uznawanych w Federacji Rosyjskiej w takim charakterze, jeżeli termin ważności takich dokumentów upłynął po 14 marca 2020 roku.

 

Warszawa, 5 października 2020 r.


 

UWAGA!

SZANOWNI PAŃSTWO!

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym w Poznaniu (adres: ul. Libelta 1A, lok. 5, 61-706 Poznań, tel. +48 (22) 102 1735, +48 (22) 397 1787 po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej:http://vfsglobal.com/russia/poland/


Komunikat Ambasady Rosji w Polsce

Zgodnie z Postanowieniem Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej z dnia 27 lipca 2020 r. № 22 z dniem 1 sierpnia zniesiona zostaje obowiązkowa 14-dniowa izolacja osób przybywających na terytorium Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem cudzoziemców i bezpaństwowców przybywających w celu podjęcia pracy.

Cudzoziemcy i bezpaństwowcy podczas wsiadania na pokład statku powietrznego wykonującego międzynarodowy przewóz lotniczy do miejsca przeznaczenia na terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym w celu przejazdu tranzytowego przez terytorium Federacji Rosyjskiej, oraz podczas przekraczania granicy państwowej Federacji Rosyjskiej powinni posiadać dokument medyczny (w języku rosyjskim lub angielskim) potwierdzający negatywny wynik badania laboratoryjnego materiału na COVID-19 metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR).

Przed przybyciem na terytorium Federacji Rosyjskiej, w celu poddania się kontroli sanitarnej i kwarantannej na przejściach granicznych na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej, cudzoziemcy i bezpaństwowcy powinni wypełnić formularz(link) dla osób przybywających na terytorium Federacji Rosyjskiej (zalecany wzór dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Rospotrebnadzoru, jak również w załączniku do niniejszego komunikatu).

W przypadku braku możliwości okazania dokumentu medycznego w języku rosyjskim lub angielskim dopuszczalne jest przedstawienie go w języku urzędowym państwa rejestracji organizacji, która wydała taki dokument medyczny, z tłumaczeniem na język rosyjski, którego zgodność z oryginałem została potwierdzona przez urzędnika konsularnego Federacji Rosyjskiej.

Obywatele Federacji Rosyjskiej przybywający na terytorium Federacji Rosyjskiej transportem lotniczym (z wyjątkiem członków załogi statku powietrznego, wykonującego przewóz lotniczy) powinni przed przybyciem na terytorium Federacji Rosyjskiej wypełnić formularz dla osób przybywających na terytorium Federacji Rosyjskiej w celu poddania się kontroli sanitarnej i kwarantannej na przejściach granicznych na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

W celu niezwłocznego przejścia kontroli sanitarnej i kwarantannej na przejściach granicznych na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej obywatele Federacji Rosyjskiej powinni zapewnić wypełnienie w Jednolitym Portalu Usług Państwowych i Municypalnych (dalej – Portal) (https://www.gosuslugi.ru) kwestionariusza dla osoby przybywającej do Federacji Rosyjskiej w formie elektronicznej "Rejestracja osób przybywających do Federacji Rosyjskiej" (https://www.gosuslugi.ru/394604) przed odlotem do Federacji Rosyjskiej (podczas zakupu biletu, nie później niż przed rejestracją na lot).

Zgodnie ze wspomnianym postanowieniem, obywatele Federacji Rosyjskiej są zobowiązani w ciągu trzech dni kalendarzowych od daty przybycia do Federacji Rosyjskiej poddać się badaniu laboratoryjnemu na obecność COVID-19 metodą PCR i umieścić w Portalu informację o wynikach badania laboratoryjnego na obecność COVID-19 metodą PCR, wypełniając formularz „Przekazanie informacji o wynikach badania na obecność nowej infekcji koronawirusowej dla osób przybywających do Federacji Rosyjskiej”. (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

W przypadku jakiegokolwiek pogorszenia stanu zdrowia w ciągu czternastu dni kalendarzowych od momentu przybycia na terytorium Federacji Rosyjskiej, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną w miejscu zamieszkania (pobytu) bez odwiedzania organizacji medycznych.

Pracodawcy powinni zapewnić, aby pracownicy opuszczający Federację Rosyjską zostali poinformowani o konieczności wykonania badań laboratoryjnych na COVID-19 metodą PCR w ciągu trzech dni kalendarzowych od przybycia pracownika do Federacji Rosyjskiej, a także sprawdzać dostępność dokumentów medycznych potwierdzających negatywny wynik badań laboratoryjnych na COVID-19 metodą PCR, uzyskany co najmniej trzy dni kalendarzowe przed przybyciem do Federacji Rosyjskiej, w przypadku zatrudniania cudzoziemców oraz bezpaństwowców.

Warszawa, 5 sierpnia 2020 r.


W związku z rosnącą liczbą przypadków naruszenia przez obcokrajowców i obywateli rosyjskich procedur celnych, dotyczących przywozu do Federacji Rosyjskiej przeznaczonych na własne potrzeby produktów leczniczych, zawierających substancje odurzające i/lub psychotropowe, które podlegają kontroli w Federacji Rosyjskiej, osobom, wjeżdżającym do Federacji Rosyjskiej, zalecamy zapoznanie się z następującymi dokumentami prawnymi.

1. Postanowienie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. nr 681 "O zatwierdzeniu Wykazu środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów, podlegających kontroli w Federacji Rosyjskiej".

2. Załączniki nr 2 i nr 10 do Uchwały kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 21 kwietnia 2015 r. nr 30 "O środkach kontroli pozataryfowej".

3. Postanowienie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 grudnia 2007 № 964 "O zatwierdzeniu wykazów substancji bardzo silnie działających i trujących dla celów określonych w art. 234 i innych artykułach Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, oraz dużej wielkości substancji bardzo silnie działających dla celów określonych w art. 234 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej".

4.  Ustawa Federalna "O obrocie produktami leczniczymi" № 61-ФЗ z dnia 12 kwietnia 2010 r.

5. Ustawa Federalna "O środkach odurzających i substancjach psychotropowych" № 3-ФЗ z dnia 8 stycznia 1998 roku.

Zwracamy uwagę na to, że naruszenie zasad przywozu przeznaczonych na własne potrzeby produktów leczniczych, zawierających substancje odurzające i/lub psychotropowe, które podlegają kontroli w Federacji Rosyjskiej, pociąga za sobą odpowiedzialność administracyjną i/lub karną.


O trybie przekroczenia rosyjsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej Federacji Rosyjskiej przez obywateli państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa.

 

 

Przepisy prawa rosyjskiego (Ustawa Federalna z dnia 15 sierpnia 1996 roku Nr 114-ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej", Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 1 kwietnia 1993 roku Nr 4730-1 „O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej") stanowią, że obywatele państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa są uprawnieni do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez określone punkty przekroczenia granicy państwowej po obowiązkowej odprawie granicznej.

Na trasach komunikacji drogowej i kolejowej przecinających rosyjsko- białoruski odcinek granicy państwowej Federacji Rosyjskiej nie ma przejść granicznych przeznaczonych do ruchu międzynarodowego i nie jest dokonywana kontrola graniczna osób i pojazdów. Przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej przez wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osoby nieposiadające obywatelstwa niezależnie od posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rosji i Białorusi z wykorzystaniem transportu samochodowego i kolejowego będzie stanowiło naruszenie przewidzianego normami międzynarodowymi trybu przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Od maja 2017 roku dla obywateli państw trzecich stało się możliwe przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej za pomocą transportu lotniczego w relacji między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską. Przy tym wobec obywateli państw obcych i osób nie posiadających obywatelstwa przybywających z Republiki Białoruś oraz odlatujących w przeciwnym kierunku na lotniskach rosyjskich stosowana jest kontrola graniczna.

Ponadto należy mieć na uwadze, że obywatele państw obcych i osoby nie posiadające obywatelstwa podróżujący transportem lotniczym tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej do Republiki Białoruś nadal mają obowiązek uzyskania rosyjskiej wizy tranzytowej.

Wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osób nie posiadających obywatelstwa zgodnie z normami prawa międzynarodowego i prawa krajowego Federacji Rosyjskiej mogą przybywać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego (lotów międzynarodowych).

Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej został ustalony na mocy Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 listopada 2017 roku Nr 2665-p.


Newsy

Wizyta w Poznaniu

Podczas pobytu w dniach 14-15 czerwca br. w Poznaniu Ambasador Rosji w Polsce Aleksander Aleksiejew z małżonką wziął udział w uroczystościach z okazji 90-lecia Międzynarodowych Targów...