Wizy do Rosji

 W celu złożenia dokumentów na wizę do Rosji zalecamy Państwu zwrócić się do Rosyjskiego Centrum Wizowego w Poznaniu znajdującego się przy ul. Brzask 10, lok. 205, tel. (61) 8689606, strona internetowawww.poland-ifs.com 
  Rosyjskie Centrum Wizowe w Poznaniu powstało w celu podwyższenia jakości obsługi cudzoziemców i osób nieposiadających  obywatelstwa, pragnących uzyskać wizę do Federacji Rosyjskiej, uproszczenia i przyspieszenia procedury wystawiania wiz, stworzenia maksymalne komfortowych warunków dla wnioskodawców. Na terenie Polski oprócz Poznania Centra Wizowe są również w Warszawie, Gdańsku, Krakówie i Olsztynie.
     Rosyjskie Centra Wizowe oficyalnie są uprawnione do przyjmowania, przetwarzania i dostarczania dokumentów wizowych do placówek dyplomatycznych i konsularnych, pobierania opłat konsularnych od osób fizycznych i organizacji (w tym biur podróży) oraz do wydawania paszportów z wizami. Pracownicy Centrów Wizowych udzielają informacji starającym się o wizę w zakresie wypełniania wniosków wizowych, dokumentów niezbędnych dla uzyskania wiz, procedury otrzymania i terminach oczekiwania na wizę etc.
     Ostateczną decyzję w sprawie wydania lub odmowy przyznania wizy podejmują placówki dyplomatyczne i konsularne.
Cudzoziemiec ma prawo składać dokumenty bezpośrednio w placówce dyplomatycznej albo konsularnej, ale jedynie  w przypadku starania się o wizę dla siebie lub najbliższej rodziny i po uprzednim zarejestrowaniu się. Ponadto, z pominięciem Centrum Wizowego placówki dyplomatyczne i konsularne przyjmują dokumenty wizowe od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i pracowników placówek dyplomatycznych i konsularnych obcych państw akredytowanych w Federacji Rosyjskiej, od członków oficjalnych delegacji udających się na podstawie zaproszeń od rosyjskich organów władzy państwowej. 
    Firmy i organizacje, w tym biura podróży i inne agencje pośredniczące w uzyskiwaniu wizy do Federacji Rosyjskiej, starające się o wizy dla swoich pracowników lub klientów (niezależnie od celu wyjazdu), są zobowiązane do składania dokumentów wizowych przez Centrum Wizowe.
     Za usługi Centrum Wizowego pobiera się stałą opłatę serwisową w wysokości 25 EUR (wpłaty są dokonywane w PLN według kursu przeliczeniowego NBP), która pozostaje do dyspozycji Centrum Wizowego. Nie należy mylić opłatę serwisową z opłatą konsularną, przekazywaną wyłącznie do dyspozycji placówek dyplomatycznych i konsularnych.
     Opłata konsularna jest ustalona zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej oraz według taryfy opłat konsularnych Federacji Rosyjskiej pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej. 
   Pretensje dotyczące jakości pracy Rosyjskiego Centrum Wizowego w Poznaniu (nieodpowiednia obsługa, długie oczekiwanie w kolejce, niewłaściwe zachowanie pracowników etc.) lub sugestie odnośnie poprawy jakości jego pracy prosimy kierować do Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu drogą e-mailową na adres krfpoznan@mail.ru. Państwa uwagi zostaną rozpatrzone i zostanie udzielona wyczerpująca odpowiedź. 
 

Dokumenty niezbędne dla uzyskania wizy do Rosji oraz inne przydatne informacje: 

Dla wyjazdów tyrustycznych

Dla wyjazdów w celu prywatnym

Dla wyjazdów biznesowych

Dla kierowców

Dla dziennikarzy

Dla osób, biorących udział we współpracy kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej, wymianach młodzieżowych, programach partnerskiej współpracy samorządów etc.


Dla wyjazdów w celu podjęcia pracy

Dla wyjazdów na studia

Dla kontaktów religinych 

Tranzyt  


W sytuacjach losowych (na pogrzeb etc.)


Dla osób odwiedzających groby bliskich krewnych

Przeniesienie wizy


Czas rozpatrywania wniosków wizowych


Opłaty konsularne


Podstawy prawne

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federalnej Służby Migracyjnej Rosji (patrz szczegóły)

 

Sprawdź czy masz zakaz wjazdu do Federacji Rosyjskiej na oficjalnej stronie Federalnej Migracyjnej Służby Rosji.

 


 U W A G I:

1.Przedłożenie podrobionych dokumentów oraz podanie nieprawdziwych informacji może spowodować odmowę wydania wizy. 


2. Konsulat Generalny Rosji w Poznaniu zastrzega sobie prawo odmówy wydania wizy do Federacji Rosyjskiej bez wyjaśnienia przyczyn.